Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj
Zaloguj
Użytkownik:
Hasło:
Zapamiętaj 
Zapomniałem hasła
Rejestracja

Witamy Gość
Obecny czas to 2019-11-21, 02:46
Styl forum:


.
Szukaj
Szukaj:
Szukaj w:

Zaawansowane wyszukiwanie

Menu
Nasze ważne sprawy
KULTURA I ŻYCIE TOWARZYSKIE
SPIS WSZYSTKICH TEMATÓW
Ochota-Historia i teraźniejszość
Forum
Rejestracja
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
Nasze relacje i twórczość
PSYCHOLOGIA
O zdrowiu

Statystyki
Nasi użytkownicy napisali 6037 postów, 1696 tematów
Mamy 850 zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio zarejestrowana osoba: jullia

Konkurs na kadydata na dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty
Autor: Jerzy_S @ 2018-01-21, 14:12
GP-OR.0050.22.2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 t.j.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Oferty muszą wpłynąć na podany w załączniku adres w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Kultury Ochoty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Kultury Ochoty.

§ 5. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz___________ _ _________________________


Załącznik do Zarządzenia nr 22/2018
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 10.01.2018 r.Prezydent m.st. Warszawy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75


Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
1. Wymagania formalne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy
w obszarze kultury;
3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami;
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność;
7) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Wymagania merytoryczne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury i finansów publicznych;
2) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej dzielnicy Ochota;
3) doświadczenie zawodowe obejmujące zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych
w instytucjach kultury lub instytucjach oświaty;
4) doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych;
5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja projektów w dziedzinie kultury;
6) znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub samorządu terytorialnego;
2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych;
3) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
4) umiejętność kierowania zespołem i zdolności menedżerskie;
5) umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;
6) kreatywność, dynamika, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

4. Wnioski składane przez uczestnika konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty;
2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Ośrodka Kultury Ochoty w perspektywie najbliższych 5 lat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapisy statutu, bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF);
4) udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);
5) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń) dopuszcza się złożenie kserokopii, a w przypadku kierowania instytucją, fundacją lub stowarzyszeniem – odpowiednio odpisy z Rejestru Instytucji Kultury lub z Krajowego Rejestru Sądowego;
6) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
7) podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
8) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;
9) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty);
10) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe;
11) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 j.t.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
12) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
13) podpisane odręcznie oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;
14) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego;
15) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Ośrodka Kultury Ochoty;
16) adres do korespondencji elektronicznej.

Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
Autorska koncepcja programowa, zawierająca także koncepcję organizacyjną, powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli, Program rozwoju kultury
w Warszawie do roku 2020, Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,
a także być zgodna ze statutem Ośrodka Kultury Ochoty.

Od autora koncepcji programowej szczególnie oczekujemy:
- wizji programu obejmującego działalność kulturalną i edukacyjną Ośrodka Kultury Ochoty
z zachowaniem celu działania tej instytucji;
- propozycji programowych na 5 lat, biorąc pod uwagę obecną działalność Ośrodka Kultury Ochoty,
- uwzględnienia organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez i imprez promujących dzielnicę Ochota m.st. Warszawy,
- określenia pozycji, jaką docelowo będzie zajmować placówka na kulturalnej mapie Ochoty
i Warszawy;
- określenia form współpracy między Ośrodkiem Kultury Ochoty a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, ochockimi domami kultury, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz społecznością lokalną;
- opracowania założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych na rzecz budowy wizerunku Ośrodka Kultury Ochoty i promocji jego działalności;
- uwzględnienia specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji;
- propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty jego koncepcja, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście
w zamkniętych kopertach w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ochota (poniedziałki
w godz. 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty. Nie otwierać”.
Wnioski muszą wpłynąć na podany adres w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania wniosków.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących
się do działalności Ośrodka Kultury Ochoty udziela Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota,
ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa, tel. (22) 823-18-93, e-mail: ochota.kultura@um.warszawa.pl

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota proszone
są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota.
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.


Wniosków nie odsyłamy.
Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu
6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Komentarze: 0 :: Zobacz komentarze (Dodaj swój komentarz)

Dzisiaj
Czas: 2:46
21 11 2019
Do końca roku zostało 41 dni.
Imieniny obchodzą: Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław
Nikt nie ma dziś urodzin.
Nikt nie ma urodzin przez następne 7 dni


Ostatnie tematy
» Hela i Szymek na wyprawie do gepardów w RPA
» Szczepionka przeciwko hpv
» Wykładzina podłoga w płytkach
» Insulinooporność
» Czy słuchawki mogą uszkadzać słuch
» Dermatolog w Warszawie
» Meble kuchenne czarny mat
» Wysokość bramy garażowej
» Jakie dobre konto oszczędnościowe
» Blachodachówka czy tradycyjna dachówka
» Instalacja monitoringu
» Dobra i sprawdzona drukarnia
» Prof. Stefan Hahn z PW odsłonił tablicę na Skaryszewskiej
» Kancelaria od upadłości konsumenckiej
» Organizacja imprezy firmowej
» Zapomniania Historia Informatyki - wrzesień 1980
» Organizacja firmowej konferencji
» Założenie konta bankowego
» poszewki jedwabne prześcieradła jedwabne
» Pasy Smart Kid Belt
» Powstańcze Powązki - spacer historyczny, 11 sierpnia
» Botoks Kraków
» Praca w Polce czy zagranicą?
» Kredyt studencki
» Atrakcje na wesele
» Sofa czy narożnik
» Drukarnia online
» Części i akcesoria samochodowe
» Jakiego neurologa dziecięcego w Warszawie polecicie
» Opinie o Soho kredyt

Ostatnie zdjęcia
Moja Prababcia Michalina z Litwy
Wysłał: strzelczyni
2014-01-24, 23:48
Oceny: 10
Komentarze: 3
Widok z parku - Szczęśliwice lato 2013
Wysłał: Paweł
2013-07-29, 15:58
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
NORWOOD_SCHOOL, Edmonton by Jan B. Tereszczenko
Wysłał: Baba Jaga
2013-01-11, 18:13
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
EMBINA_HALL_UofA, Edmonton by Jan B. Tereszczenko
Wysłał: Baba Jaga
2013-01-11, 18:11
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
WESTMOUNT_SCHOOL, Edmonton by Jan B. Tereszczenko
Wysłał: Baba Jaga
2013-01-11, 18:10
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
kuchnie na wymiar 1mb od 550 zł
Wysłał: meblenawymiar
2013-01-09, 18:58
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Budynek-akwarela-I-Jan Tereszczenko
Wysłał: Baba Jaga
2012-10-21, 13:24
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
JTereszczenko-autoportret-2011
Wysłał: Baba Jaga
2012-10-19, 11:52
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Portret dziecka. J.B. Tereszczenko
Wysłał: Baba Jaga
2012-10-19, 11:33
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Spacer w różu
Wysłał: Krys
2012-04-12, 02:12
Oceny: 10
Komentarze: 0
Ptaki na różowo
Wysłał: Krys
2012-04-12, 02:08
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Nieskazitelny róż
Wysłał: Krys
2012-04-12, 02:06
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Majowy wybryk
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:54
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Radość o poranku
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:49
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 1
Różowa obietnica
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:33
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Oddech róży
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:27
Oceny: 10
Komentarze: 0
Jak lody śmietankowe z polewą malinową
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:20
Oceny: 10
Komentarze: 0
W kłębach szarości
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:12
Oceny: 10
Komentarze: 0
Błysk koloru
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:07
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Szara elegancja
Wysłał: Krys
2012-04-12, 01:04
Oceny: 10
Komentarze: 0
W słonecznym kręgu
Wysłał: Krys
2012-04-12, 00:59
Oceny: 10
Komentarze: 0
Pomarańczowa niespodzianka
Wysłał: Krys
2012-04-12, 00:36
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Pomarańcz na dzień dobry.
Wysłał: Krys
2012-04-12, 00:32
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Pomarańczowy poranek
Wysłał: Krys
2012-04-12, 00:27
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Tańcząca w pomarańczu
Wysłał: Krys
2012-04-12, 00:24
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Poszukiwacz złota
Wysłał: Krys
2012-04-11, 23:59
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Lot w złocie
Wysłał: Krys
2012-04-11, 23:57
Oceny: 10
Komentarze: 0
Spacer w złocie
Wysłał: Krys
2012-04-11, 23:52
Oceny: 10
Komentarze: 0
Złoty poranek
Wysłał: Krys
2012-04-11, 23:50
Oceny: 10
Komentarze: 0
Każdy poranek ma inne oblicze
Wysłał: Krys
2012-04-09, 22:23
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Święty Mikołaj w Londynie w latach 30-tych.
Wysłał: Baba Jaga
2011-12-07, 14:54
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Amerykańska maszyna parowa z 1788 roku!!!
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-31, 11:23
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Film przedwojenny - polscy artyści filmowi w Ameryce.
Wysłał: Arcyhistoria
2011-08-30, 23:21
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Bogdan Jaksa-Ronikier o polskiej kinematografii.
Wysłał: Arcyhistoria
2011-08-30, 23:18
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Nowy Jork-budynek Singera(tego od maszyn do szycia), ok.1911rok
Wysłał: Arcyhistoria
2011-08-28, 20:35
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Malarstwo z Australii-9
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-28, 20:27
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Malarstwo z Australii-8
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-28, 20:26
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Malarstwo z Australii-7
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-28, 20:26
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Malarstwo z Australii-6
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-28, 20:25
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0
Malarstwo z Australii-5
Wysłał: Baba Jaga
2011-08-28, 20:24
Oceny: nie ocenione
Komentarze: 0


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne