Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Konkurs na kadydata na dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty
Autor Wiadomość
Jerzy_S 

Wiek: 68
Dołączył: 06 Kwi 2011
Posty: 725
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-21, 14:12   Konkurs na kadydata na dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty

GP-OR.0050.22.2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 t.j.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Oferty muszą wpłynąć na podany w załączniku adres w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Kultury Ochoty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Kultury Ochoty.

§ 5. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz___________ _ _________________________


Załącznik do Zarządzenia nr 22/2018
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 10.01.2018 r.Prezydent m.st. Warszawy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75


Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
1. Wymagania formalne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy
w obszarze kultury;
3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami;
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność;
7) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Wymagania merytoryczne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury i finansów publicznych;
2) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej dzielnicy Ochota;
3) doświadczenie zawodowe obejmujące zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych
w instytucjach kultury lub instytucjach oświaty;
4) doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych;
5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja projektów w dziedzinie kultury;
6) znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub samorządu terytorialnego;
2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych;
3) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
4) umiejętność kierowania zespołem i zdolności menedżerskie;
5) umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;
6) kreatywność, dynamika, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

4. Wnioski składane przez uczestnika konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty;
2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Ośrodka Kultury Ochoty w perspektywie najbliższych 5 lat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapisy statutu, bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF);
4) udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);
5) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń) dopuszcza się złożenie kserokopii, a w przypadku kierowania instytucją, fundacją lub stowarzyszeniem – odpowiednio odpisy z Rejestru Instytucji Kultury lub z Krajowego Rejestru Sądowego;
6) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
7) podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
8) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;
9) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty);
10) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe;
11) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 j.t.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
12) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
13) podpisane odręcznie oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;
14) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego;
15) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Ośrodka Kultury Ochoty;
16) adres do korespondencji elektronicznej.

Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
Autorska koncepcja programowa, zawierająca także koncepcję organizacyjną, powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli, Program rozwoju kultury
w Warszawie do roku 2020, Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,
a także być zgodna ze statutem Ośrodka Kultury Ochoty.

Od autora koncepcji programowej szczególnie oczekujemy:
- wizji programu obejmującego działalność kulturalną i edukacyjną Ośrodka Kultury Ochoty
z zachowaniem celu działania tej instytucji;
- propozycji programowych na 5 lat, biorąc pod uwagę obecną działalność Ośrodka Kultury Ochoty,
- uwzględnienia organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez i imprez promujących dzielnicę Ochota m.st. Warszawy,
- określenia pozycji, jaką docelowo będzie zajmować placówka na kulturalnej mapie Ochoty
i Warszawy;
- określenia form współpracy między Ośrodkiem Kultury Ochoty a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, ochockimi domami kultury, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz społecznością lokalną;
- opracowania założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych na rzecz budowy wizerunku Ośrodka Kultury Ochoty i promocji jego działalności;
- uwzględnienia specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji;
- propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty jego koncepcja, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście
w zamkniętych kopertach w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ochota (poniedziałki
w godz. 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty. Nie otwierać”.
Wnioski muszą wpłynąć na podany adres w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania wniosków.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących
się do działalności Ośrodka Kultury Ochoty udziela Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota,
ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa, tel. (22) 823-18-93, e-mail: ochota.kultura@um.warszawa.pl

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota proszone
są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota.
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.


Wniosków nie odsyłamy.
Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu
6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
_________________
Jerzy_S
Ostatnio zmieniony przez Jerzy_S 2018-01-21, 14:24, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
stat4u
Kopiowanie tre?ci i zdj?? z portalu i forum bez zezwolenia zabronione